Title (srp)

Ekstremalni problemi i algoritmi za grafovske invarijante bazirane na sopstvenim vrednostima i rastojanjima : doktorska disertacija

Author

Ilić, Aleksandar

Contributor

Stevanović, Dragan, 1974-
Simić, Slobodan, 1948-
Gutman, Ivan, 1948-
Urošević, Dragan
Stanimirović, Predrag, 1959-

Description (srp)

U ovoj disertaciji grafovi se izučavaju koristeći invarijante bazirane na sopstvenim vrednostima matrice susedstva, Laplasove matrice i matrice rastojanja. Spektri grafova imaju značajne primene kod pretraživanja Interneta, u multiprocesorskim i socijalnim mrežama, u ekonomiji itd. Topološki indeksi su veoma zastupljeni u matematičkoj hemiji, i u radu se prikazuju neke modifikacije grafovske energije i Wienerovog indeksa. U disertaciji se analiziraju Laplasovi koeficijenti i modifikovana Laplasova energija, spektralni radijus matrice rastojanja, energija integralnih cirkulantnih grafova, ekstremalne osobine Estradinog indeksa, stepen-rastojanje invarijanta kod parcijalnih Hemingovih grafova, uvodi se novi jako diskriminativni topološki indeks i prikazuju algoritmi za konstrukciju hamiltonovih grafova sa ograničenjima. Disertacija predstavlja značajan doprinos u izučavanju grafovskih invarijanti koje su bazirane na sopstvenim vrednostima i rastojanjima, sa primenama u kompjuterskim naukama i hemiji

Description (srp)

Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, 2010.Bibliografija: str. 155-165.

Object languages

Serbian

Date

2010

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-SA 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Share Alike 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/at/legalcode