Title (srp)

Proučavanje sistema: mono i disulfovani produkti hidrohinona-joni metala : doktorska disertacija

Author

Tošić, Snežana B., 1965-

Contributor

Obradović, Mirjana

Description (srp)

Spektroofotometrijski su proučavane ravnoteže u kompleksirajućoj sredini Fe(III)-sulfonovani proizvodihidrohinona (moni i di); određeni optimalni uslovi građenja kompleksa, sastav, konstanta stabilnosti, termodinamički parametri reakcije, razvijene nove metode određivanja Fe(III) u rastvoru, ispitana reproduktivnost i selektivnost sa primenom na realne uzorke. Takođe spektrofotometrijski je praćena kinetika reakcije oksidacije pomenutih proizvoda hidrohinona vodonik peroksidom u kiseloj sredini u prisustvu Fe(III) i Cu(II) kao katalizatora. Određeni su optimalni uslovi, redovi reakcija, postavljene kinetičke jednačine ispitivanih procesa, date kalibracione prave za određivanje ispitivanih jona, ispitana reproduktivnost i selektivnost predloženih metoda. Metode primenjene na realnim uzorcima voća i povrća.

Description (srp)

Umnoženo za odbranu. Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Odsek za hemiju., 2009. Izvod ; Abstarct. Bibliografija: listovi 144-149. Biobibliografija: listovi 151-156.

Object languages

Serbian

Date

2009

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode