Phaidra


 

Hemijski i mikrobiološki profil voda iz artešikih bunara na teritoriji Semberije: analiza faktora koji utiču na mobilnost hemijskih zagađivača (sr)

Beschreibung (sr): Biobibliografija: str. 339-341 Datum odbrane: 06.07.2017. Analytical chemistry

Autor: Tamara J. 1977- Laketić

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1394

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

arteški bunari, Semberija, analiza in situ parametara, analizametala i anjona, mikrobiološka analiza, analiza glavnihkomponenata (PCA), klaster analiza (CA) (Serbisch)

artesian wells, Semberija, analysis in situ parameters, analysis of metals andanions, microbiological analysis, multivariate statistical analysis (Serbisch)

556.114 : (528.112.23 + 543.31)(497.6)(043.3) (Serbisch)

579.68 : (528.112.23 + 543.31)(497.6)(043.3) (Serbisch)

P 003, P 300 (Serbisch)