Phaidra


 

Modeli optimizacije izbora lokacije proizvodnih kapaciteta u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja (sr)

Beschreibung (sr): Biografija [autora]: list 163 Datum odbrane: 11.05.2017. Economic statistics, the application of mathematical and statistical methods in economics

Autor: Milan D. 1980- Ranđelović

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1385

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

višekriterijumska analiza, višekriterijumsko odlučivanje, optimizacija, determinante lokacije, donošenje odluke o lokaciji, lokalni ekonomski razvoj, investicije (Serbisch)

multi-criteria analysis, multi-criteria decision making, optimization, location determinants, location decisionmaking, local economic development, investment (Serbisch)

658.12:330.342(043.3) (Serbisch)

S180 (Serbisch)