Phaidra


 

Morfološka svojstva i in vitro vaskularna reaktivnost prekobrojne arterije u zadnjem segmentu arterijskog prstena mozga kod humanog kadavera (sr)

Beschreibung (sr): Biografija [autora]: list 213 Datum odbrane: 27.03.2017. Anatomy

Autor: Milena M., 1983- Trandafilović

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1381

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

Prekobrojna arterija, zadnja moždana arterija, zadnja komunikantna arterija, humani mozak, kadaver, unutrašnji sloj, središnji sloj, spoljašnji sloj, vaskularni odgovor, vazomocija (Serbisch)

Еxcess artery, posterior cerebral artery, posterior communicating artery, human brain, cadaver, intima, media, adventitia, vascular response, vasomotion (Serbisch)

611.81:611.13(043.3) (Serbisch)

B 440 (Serbisch)