Phaidra


 

Praćenje biohemijskih parametara zapaljenja, oksidativnog stresa i apoptoze u pljuvačci pacijenata sa fiksnim i mobilnim stomatološkim protetskim nadoknadama (sr)

Beschreibung (sr): Biografija autora: list 82 Datum odbrane: 17.02.2017. Prosthetic dentistry

Autor: Mirjana V. 1976- Bošković

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1378

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

pljuvaĉka, mobilna stomatološka protetska nadoknada, fiskna stomatološka protetska nadoknada, biohemijski parametri zapaljenja (Serbisch)

saliva, mobile dental prosthetic appliance, fixed dental prosthetic appliance, biochemical parametars of inflammation (Serbisch)

612.313:577.1):616.314-76/77(043.3) (Serbisch)

B 730 (Serbisch)